ZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI 1990 - 2001

Mr. ZEQIRJA REXHEPI

ZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE
TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI
1990 - 20
T e t o v ë, 2005

Lektor:
Dr. Vebi Bexheti

Recensentë:
Dr. Vebi Xhemaili
Dr. Fejzulla Shabani


Ballina:
Nevzat Bejtuli-Kica


Botues
Tringa Design

Arkivi