ZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI 1990 - 2001

Burime të publikuara

Ustav na Narodna Republika Makedonija, “Slluzhben vesnik na SRM, Skopje, 1947.
Ustav na Socijalistiçka Republika Makedonija, “Slluzhben vesnik na SRM, Skopje, 1974.
Ustav na Socijalistiçka Republika Makedonija, “Slluzhben vesnik na SRM, Skopje, 1989.
Ustav na Socijalistiçka Republika Makedonija, “Slluzhben vesnik na SRM, Skopje, 1991.
Hoxha Enver, “Raport në Kongresin e VIII të Partisë së Punës së Shqipërisë, Tiranë, 1981.
Statistiçki godishnik na RM Skopje, 1994.
Statistiçki godishnik na RM Skopje, 1997.
“Slluzhben vesnik na Republika Makedonija, Skopje, 1990 dhe 1991.
“Slluzhben vesnik na Republika Makedonija, Skopje, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 dhe 2001.
“E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi”, botuar nga Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 1990.
Fjalori enciklopedik, “BACCUS”, Tiranë, 2002.
“Zbornik na dokumenti na ASNOM, 1944-1964”, Skopje.

Shtypi në gjuhën shqipe
Gazetat e përditshme:

“Flaka e vëllazërimit”, Shkup, 1990-1998;
“Fakti”, Shkup, 1998-2001;
“Shekulli”, Tiranë, 2000-2001;
“Rilindja”, Tiranë-Prishtinë, 1995-1998;
“Koha Ditore, Prishtinë, 1997-1999;
“Flaka”, Shkup, 1999-2001;
Revistat javore dhe periodike:
“Koha”, Prishtinë, 1991-1992;

“Zëri”, Prishtinë, 1991-1994;
“Narodna Armija”, Beograd, 1991;
“Ora”, Prishtinë, 1991.

Shtypi maqedonas dhe i jashtëm:

“Nova Makedonija”, Skopje;
“Veçer”, Skopje;
“Dnevnik”, Skopje;
“New York Times”, New York;
“Nacional”, Zagreb, 2000.

Arkivi