ZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI 1990 - 2001

LITERATURA HISTORIOGRAFIKE

Arifi – Bakalli E. Shqiptarët besojnë në ardhmësinë e tyre, Kombi, New York, 1997.
Angely R. Enigma nga Pellazgët te Shqiptarët, Tiranë, 1998.
Amfiteatrov A.V. Zemja na razdorot, Skopje, 1990.
Andonov Hristo-P. Besedi i ogledi-istoriografski temi, Shkup, 1982.
Apostollov A.. Kolonizacija na Makedonija vo Stara Jugosllavija, Skopje 1966.
Apostolski M. Istorija na makedonskiot narod, knjiga 2, Nova Makedonija, Skopje 1969.
“Autoktonia e shqiptarëve në studimet gjermane”, Prishtinë 1990.
Agani F. Autoktonia e shqiptarëve, Prishtinë, 1991.
Albanci, Lubjanë, 1984.
Bilanxhiq D. Istoriskite presvrtnici vo razvojot na Jugosllavija, Skopje, 1986.
Bilanxhiq D. Jugoslavija poslije Tita, Globus, Zagreb 1986.
Baku P. Fjalor enciklopedik, Tiranë, 2002.
Bajrami H. Konventa Jugosllavo-Turke e v. 1938 për shpërnguljen e shqiptarëve, Gjurmime albanologjike nr. 12, Prishtinë, 1983.
Bozhiq J. Istorija Jugosllavije, Beograd, 1973.
Braha Sh. Gjenocidi serbomadh dhe qëndresa e shqiptarëve 1844-1990, Tiranë 1991.
Caca Gj. Ustavniot razvitok na Socijalistiçka Republika Makedonija, Shkup, 1983
Castellan G. Histori e Ballkanit, Tiranë, 1996
Cana Z. Shpalime historike, Prishtinë, 1982.
Ç’thonë dhe ç’kërkojnë Kosovarët, Tiranë,1990.
Demiraj Sh. Prejardhja e shqiptarëve nën dritën e dëshmive të Gjuhës shqipe, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 1999.
Dushku M. Lëvizja Nacional Demokratike Shqiptare 1943-1965, Prishtinë, 2001.
Elizabet e Zh. Shonce, Shqipëria ose logjika e dëshprimit, Tiranë, 2000.
Fida H. Zhvillimi dhe problemet e arsimit dhe edukimit në Shkup me rrethinë 1944-1984, Shkup, 1999.
Gligorov K. Makedonija e se sto imame, Shkup, 2002.
Goro R. FYROM: Supermacia e inferioritetit, Kurier, 2002.
Horvat B. Kosovsko pitanje, Zagreb, 1988.
Horvat B. Kosovsko pitanje, Zagreb, 1989.
Histori e Shqipërisë II, Tiranë, 1969.
Historia e popullit shqiptar II, Tiranë, 1969.
Historia e popullit maqedonas, AMSHA, “Flaka e vëllazërimit”, Shkup, 1983
Hoti V. Filozofia e çështjes shqiptare, Prishtinë, 1997.
Hristov A. Knjiga za Ilinden, Skopje, 1969.
Ivanovski O. Makedonskite Slloveni od VI do IX vek. Shkup, 1962.
Istorija na makedonskiot narod II, Institut za nacionalna istorija, Skopje, 2000.
Institut za nacionalna istorija, Ilinden 1903, Shkup, 1970.
Ivanovski O. Knjiga za Ilinden, Skopje, 1969.
Istorija Naroda Jugosllavije, Beograd 1963.
Jacques E. Edwin, Populli shqiptar nga lashtësia deri në vitin 1912
Jellaviq B. Istorija na Ballkanot II, Skopje, 1999.
Jens Reuter Shqiptarët në Jugosllavi, Tiranë, 2003.
Kisinxher H. Diplomacia, përkthyer në gjuhën shqipe, , Tiranë, 1999.
Kombi, botim i përgatitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, New York, 1997.
Koliqi H. Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar, Prishtinë, 2002.
Klinton B. Ne luftën ju paqen, 1998-1999: Klinton për Kosovën, Toena, Tiranë 1999.
Knjiga za Ilinden, Institut za nacionalna istorija, Skopje, 1969.
Lakër U. Evropa në kohën tonë, 1996.
Malcolm N. Kosova një histori e shkurtër, Prishtinë, 1998.
Maliqi Sh. Prognozat dhe konturat e zgjidhjeve të mundshme të çështjes shqiptare, Kombi, New York, 1997.
Milosavlevski S. dhe Tomovski M., Albancite vo Republika Makedonija 1945-1995, Skopje 1997.
Ognjanovski R. Makedonija vo sedumdesettite godini, “Nova Makedonija”, 1990.
Petriç V. Rruga e gjatë në luftë, Prishtinë, 2002.
Puto A. Pavarësia e Shqipërisë dhe Diplomacia e Fuqive të Mëdha, Tiranë, 1984.
Qosja R. Ligjërime paravajtëse, Tiranë, 1998.
Qosja R. Çështja shqiptare – Historia dhe politika, Prishtinë 1994.
Qosja R. Strategjia e bashkimit shqiptar, Prishtinë 1992.
Rexhepagiq J. Zhvillimi i arsimit dhe i sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në territorin e Jugosllavisë deri më 1918, Prishtinë, 1970.
Republika Makedonija i begalskata kriza ’99, Skopje, 2000.
Ristovski B. Makedonija i Makedonska nacija, Shkup, 1995.
Srbija i Albanci, Pregled politike Srbije prema albancima od 1913-1945, Lubljana, 1989.
Starova V. Kombësia shqiptare në dritën e jetës së përbashkët në Republikën Socialiste të Maqedonisë, Shkup 1987.
Stavileci E. Kosova dhe shqiptarët, Prishtinë, 1991.
Stipçeviq A. Ilirët, Prishtinë, 1990.
Selmani A. Rrjedhat demografike të popullsisë shqiptare në Maqedoni 1948-1991, Shqiptarët e Maqedonisë, Shkup 1994.
Simovski T. Knjiga za Ilinden, Skopje, 1969.
Shuflaj M. Serbët dhe Shqiptarët, Tiranë, 2002.
Tetovo i Tetovsko niz istorijata- prva knjiga, Opshtina Tetovo, Tetovo 1982.
Todorovski G. Okupimi i Maqedonisë Perëndimore (1941-1944), Shkup, 1986.
Todorovski M. dhe Milosavlevski S. Albancite vo Republika Makedonija 1945-1995, Skopje, 1997.
Trifunovski J. Albansko stanovnishtvo u Makedoniji, Knjizhevne novine, Beograd 1982.
Thëngjilli P. Historia e Popullit Shqiptar (395-1875), Tiranë, 1999.
Udovicki J. dhe Ridgeway J. Makthi etnik i Jugosllavisë. Historia e vërtetë e dhimbjes së pashprehur të Europës Albin, 1998
Veliu R. Shtrirja gjergrafike dhe lëvizja e numrit të popullsisë shqiptare në Maqedoni, Çabej, Tetovë 2002.
Vichers M. Shqipëria në optikën ndërkombëtare, Tiranë, 1995.
Vinca A. Bashkimi i shqiptarëve në një shtet- e vetmja zgjidhje e drejtë, Kombi, New York, 1997.
Xhemaili V. Shqiptarët e Pollogut në luftë për çlirim e bashkim kombëtar 1912-1918.
Zimerman W. Burimet e së katastrofës, New York, 1997.
Zografski D. Krushevskata Republika, Shkup, 1948.
Zografski D. Makedonsko nacionalno prasanje i ASNOM, Skopje, 1968.
Zafirovski M. Krushevskiot Manifest, Shkup, 1948.

Arkivi