ZHVILLIMET POLITIKO-SHOQËRORE TE SHQIPTARËT NË MAQEDONI 1990 - 2001

Dokumente tjera

Deklarata për sovranitet të Republikës së Maqedonisë
Fondet që kanë të bëjnë me vendimet e Kuvendit të RM rreth shpalljes së pavarësisë së RM, miratimin e kushtetutës së RM, formimin e qeverive dhe ratifikimet e marrëveshjeve ndërshtetërore.
“Odnosite i sorabotkata na Republika Makedonija so sosednite zemji” (dokument i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë)
Ligji për përdorimin e flamujve në Republikën e Maqedonisë
Dokumente të Komisionit shtetëror zgjedhor
Marrëveshja ndërkombëtare e IRJM dhe RFJ për kufirin shtetëror

Arkivi i Universitetit të Tetovës

Fondet që kanë të bëjnë me themelimin e Universitetit të Tetovës dhe rrjedhat zhvillimore të tij.
Vendimi për themelimin e Universitetit në gjuhën shqipe
Dokumente të Senatit të Universitetit të Tetovës

Arkvi i komunës së Tetovës

Vendimet e ndryshme
Ligji për Pushtetin lokal - 1995
Ligji për ndarjen territoriale – 1995
Vendimet e udhëheqjes komunale të Tetovës

Arkivi